/ / /

a-guide   
a for adfærd, autisme, ADHD, AKT

Et kursusforløb rettet mod interne og eksterne aktører i ressourcecentrene på skolerne, med fokus på hvordan vi skaber trivsel og læring for børn der er udfordret i forhold til sociale, kommunikative og opmærksomhedsmæssige problemstillinger.a-guide er et kususforløb, som er en del af tidlig indsats- og inklusionspakken, der har sat fokus på udvikling af uddannelses/kursustiltag på skoler og institutioner. Målet er at pædagoger og lærere oplever sig bedre i stand til at forstå og håndtere børn med udfordringer i forhold til sociale-, kommunikative- og opmærksomhedsmæssige problemstillinger. Det være sig eks. børn der har en udadreagerende adfærd, børn der har svært ved at modtage fælles beskeder eller børn der trods mange forsøg oplever sig afvist af de andre børn.

Kurset tager afsæt i et dobbelt perspektiv på praksis, hvor både barnets og fællesskabets betydning er i fokus. Derudover vil der på hver kursusgang være fokus på de udfordringer og muligheder, der kan være i forhold til rollen som vejleder for sine kolleger. Kurset forløber fra oktober 2014 til marts 2015, med en kombination af undervisningsgange, netværks/erfaringsgruppemøder samt arbejde med konkrete opgaver ”hjemme” på skolen.

Igennem forløbet vil deltagerne i kurset blive klogere på

    Baggrunden for at flere og flere børn får en diagnose eller har en udviklingsprofil, der minder om autisme/ADHD.
    Når elever ikke lærer, er der så noget galt med dem?
    Hvilke barrierer for deltagelse og læring oplever eleverne?
    Hvilke tiltag kan hjælpe dem til at overvinde disse barrierer?
    Hvilken indvirkning har miljøet/konteksten på barnets mulighed for læring?


For en mere detaljeret beskrivelse af kursets opbygning og de fem undervisningsmoduler, se under kursusforløb